پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
 

مدرسه سازي فرصتي براي خودسازي

 

به گزارش روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان لرستان:

 

مهندس حسين اسدي پورمديركل نوسازي،توسعه وتجهيزمدارس استان لرستان باحضوردرخبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) به سئوالات خبرنگاران اين خبرگزاري پاسخ داد.

مديركل نوسازي مدارس درجمع خبرنگاران خبرگزاري ايرنا ضمن تقديرازتلاش وحمايتهاي ايشان و سايرخبرنگاران اصحاب رسانه وصداوسيماي مركزلرستان گفت: خيلي خرسندم ازاينكه درهفته گراميداشت مقام معلم به عنوان يك خدمتگزاردرعرصه آموزش وپرورش براي آينده سازان مرزوبوم درحال ساخت وسازفضاهاي آموزشي وپرورشي هستم.

مهندس اسدي پورگفت:كارفرهنگي وآموزش يك كاري است كه دستورات اكيدراهم چه دركلام الهي وچه دركلام معصومين وبزرگان دين ومسئولين نظام به وفورشنيده ايم.

وي افزود:مدرسه سازي يك فرصتي است كه شايدازاين فرصت گاهاً همكاران مابراي خودسازي استفاده مي كنند. فضايي آموزشي كه ساخته مي شودممكن است براي يك دانش آموزمعصوم باشدكه شايدبه سن تكليف هم نرسيده باشدو اين فضا مي تواندبراي تعليم وتربيت يك انساني باشد كه مي تواندانشاءالله هم براي دين وهم براي جامعه اسلامي مفيدواقع شود.

ايشان افزودند:اگركشورمادربحث مسائل علمي به توفيقي وفرهنگي رسيده به اعتقادماازمدرسه شروع مي شودولذا مدرسه يك فضاي مقدسي است كه مي تواندباعث بالندگي ورشدوشكوفايي دانش آموزان ودرنهايت جامعه گردد.

وي گفت:الحمدالله استان لرستان درطي سالهاي اخيرگامهاي خوبي رادرعرصه مدرسه سازي برداشته شده است كه ازمهمترين اين كارها تخريب وبازسازي مدارس فرسوده بودكه باتوجه به خطرپذيري استان مادربرابربلاهاي طبيعي ازجمله بحث زلزله است كه يكسري نگرانيهارابراي مسئولين ايجادكرده بودكه دانش آموزبايستي دريك محيط امن درس بخواند كه خوشبختانه دولت درسالهاي اخيراعتبارات خوبي رادراين بخش هزينه كرده است.

اسدي پورافزود: مااز سال 86تا به امروز توانستيم تعداد1600كلاس درس رادراقصي نقاط روستايي وشهري استان بازسازي كرده وتحويل آموزش وپرورش بدهيم وامسال هم درادامه همين راه وبايك شدت بيشتري انشاءالله بتوانيم مابقي كلاسهاي فرسوده كه 3500كلاس درس مي باشدراظرف مدت3سال ازسال90 تا92 بازسازي واستانداردسازي نمائيم كه به نوبه خوديك گام بسياربزرگي درساخت وسازفضاهاي آموزشي وپرورشي دراستان خواهدبود.

مديركل نوسازي،توسعه وتجهيزمدارس لرستان اظهارداشت:بايك همت بلندوجهادگونه انشاءالله ازاين فرصت طلايي پيش آمده باهمت دولت وهمكاري نمايندگان مجلس كه خوشبختانه د رماده 22قانون برنامه پنجم توسعه دولت اعتبارلازم راجهت بازسازي مدارس فرسوده تاسال92 تصويب نموده،بتوانيم استفاده مناسب راببريم.

مهندس اسدي افزود: جهت بازسازي 3500كلاس فرسوده دراستان به اعتباري درحدود200 ميلياردتومان نيازمي باشد.

وي گفت: باتوجه توسعه مشاركتهاي مردمي كه نمودي ازجهاداقتصادي است كه شعارامسال مقام معظم رهبري هم مي باشديكي ازالويتهاي مادرسالجاري توسعه مشاركتهاي مردمي دربحث فضاهاي آموزشي وپرورشي است كه آن رادردستوركارقرارداده ايم كه دراين رابطه خوشبختانه خيرين مدرسه سازاستان باوجودفضايي به نام غبارمحروميت دراستان،درجشنواره دوازدهم كه درسال 89 يرگزارشدخيرين استان مبلغي درحدود349ميلياردريال رادرامرمدرسه سازي درقالب اهداءزمين،ساخت كلاس درس،تجهيزمدارس وتعميرات تقبل وتعهد نمودند.

ايشان درخصوص تعهدات خيرين درعرصه مدرسه سازي افزودند: خوشبختانه مجمع خيرين مدرسه سازاستان لرستان درسال89 لوح تقديري راازطرف رياست محترم جمهوري دريافت نمودند.

وي تصريح كرد:دربحث كيفيت بخشي پروژه هاي آموزشي وپرورشي اين اداره كل درفروردين ماه سال90 توسط معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي دربخش پروژه هاي عمراني موردارزيابي قرارگرفت كه خوشبختانه ازنظركيفيت نوسازي مدارس استان لرستان به همراه استان اصفهان دربين ادارات كل نوسازي مدارس سراسركشورمشتركاً توانستندرتبه اول كشور رابه خوداختصاص دهند.

ايشان درخصوص برنامه هاي سال90 اداره كل نوسازي مدارس گفت:درسال90يكي ازبرنامه هايي راكه وزارت آموزش وپرورش دراستانها دردست پيگيري داردبحث توسعه فضاهاي پرورشي آموزشگاهها ازجمله احداث نمازخانه ها،كتابخانه مدارس،سالنهاي ورزشي وساخت استخرشناي دانش آموزي مي باشد.

حسين اسدي پوردرادامه افزود:ازمحل اعتبارات استاني به بدنبال اين هستيم كه اگرمناطقي دراستان وجودداشته باشندكه باكمبودويانبودفضاي آموزشي وپرورشي مواجه هستندبرحسب نيازآن منطقه ساخت وساز ويا توسعه مدارس راداشته باشيم.

وي افزود: يكي ديگرازبرنامه هاي اداره كل نوسازي مدارس درسال 90 تحويل تعداد 54 پروژه آموزشي وپرورشي ازمحل اعتبارات استاني تاپايان دهه فجرسالجاري خواهدبود.

مديركل نوسازي مدارس استان لرستان درخصوص بازسازي پروژه هاي  آموزشي وپرورشي استان گفت:باتوجه به شرايط خاص استان كه متاسفانه ازنظرزلزه خيزبودن داراي خطرزلزله خيزي بالايي است،مابايستي تمامي مدارس فرسوده وغيراستانداردرادرطي 3 سال يعني ازسال90 كه شروع بازسازي مدارس بوده تاپايان سال92 بازسازي ويامقاوم سازي نمائيم.

وي درخصوص بحث اشتغالزايي خاطرنشان كرد: پيش بيني مابراين است كه درسالجاري هزارنيروي فني وماهر اضافه برآن تعدادنيرويي كه درحال حاضرمشغول به فعاليت هستندبكارگيري نمائيم.

مهندس اسدي پوربابيان اينكه ازعمده چالشهاي مادربحث بيكاري استان بحث آموزش نيروي انساني است افزود: متاسفانه جامعه كارگري ماازحداقل آموزشهاي لازم برخوردارنبوده وازنظرنيروي فني هم مامتاسفانه دراستان باكمبودنيروي فني مواجه هستيم و همچنين عدم وجوديك برنامه زمانبندي براي آموزش پيمانكاران مادراستان كه اين امرگاهاًبراي ما مشكلاتي رادرپي داشته است.

مديركل نوسازي مدارس استان لرستان گفت: براي برنامه پنجم توسعه هدف تعيين نموده ايم وبراساس شاخص ومتري كه تعريف كرده ايم حدود500 هزارمترمربع تاسال 1395براساس جمعيت دانش آموزي وپيش بيني رشددانش آموزي مابايستي فضاي جديد درمقاطع ابتدايي،راهنمايي،متوسطه،كاردانش،استثنايي،ورزش وفرهنگي راتامين وبه آموزش وپرورش استان تحويل نمائيم.

اسدي پوردر پايان درخصوص برنامه جشنواره هاي سالجاري گفت: مادرسالجاري چندين برنامه پيش بيني كرده ايم كه ازجمله برگزاري سومين همايش لرستانيهاي مدرسه سازمقيم مركز درروز21 ارديبهشت ماه 90درمحل جامعه خيرين مدرسه سازكشوردرتهران،برگزاري جشنواره هاي شهرستاني از22 ارديبهشت ماه سالجاري،برگزاري سومين همايش بانوان مدرسه ساز درروز26ارديبهشت ماه، برگزاري جشنواره ويژه شهرستان بروجرد ودرنهايت برگزاري سيزدهمين جشنواره خيرين مدرسه ساز استان همزمان باسراسركشور درروز5خردادماه سالجاري درشهرستان خرم آبادمركزاستان درمحل قلعه فلك الافلاك خواهدبود.