پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
 

مدرسه حوزه علمیه خواهران خرم آبادافتتاح شد

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان:

 

باحضورحضرت حجت الاسلام والمسلمین جمشیدی قائم مقام مرکزمدیریت حوزه های علمیه کشور،حجت الاسلام میرعمادی نماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه خرم آباد،دکتردهمرده استاندارلرستان،مهندس اسدی پورمدیرکل نوسازی مدارس لرستان، ائمه جمعه وجماعات شهرستانهای تابعه استان،جمعی ازروحانیون ومسئولین استان مدرسه حوزه علمیه خواهران خرم آبادموردافتتاح وبهره برداری قرارگرفت.

مهندس اسدی پورمدیرکل نوسازی مدارس لرستان درابتدای مراسم ضمن خیرم به حاضرین درجلسه گفت:این مدرسه علمیه درزمینی به مساحت 1900 مترمربع بازیربنایی بالغ بر1480 مترمربع باعتباری بالغ بر8میلیاردریال باسازه بتنی،پنجره های دوجداره،نمازخانه،سالن اجتماعات،سایت رایانه وکتابخانه و9کلاس درس احداث ودر درمدت زمان پانزده ماه  موردافتتاح وبهره برداری قرارگرفته است.

حسین اسدی پورافزود: واردشدن درعرصه ساخت وسازحوزه علمیه یک توفیق برای اداره کل نوسازی مدارس می باشدوشاکردرگاه الهی هستیم چراکه این هدایت الهی بوده که همکاران بنده وپیمانکارمحترم پروژه نقش داشته اندولازم میدانم ازمرکزمدیریت حوزه های علمیه خواهران کشورتشکروقدردانی داشته باشم که انصافاًبارهنمودهای خودشان باعث شدنداین پروژه به بهره برداری برسد.

وی گفت:بااین پروژه 5پروژه حوزه علمیه خواهران دیگردراستان توسط این اداره کل دردست اجراءونظارت می باشندکه این حوزه ها درشهرستانهای الیگودرز،پلدختر،دورود وبروجردمی باشندوانصافاً حمایتهای آقای استاندار،وتخصیص به موقع اعتبارات درسالگذشته وامسال بصورت صددرصدتخصیص داده شده است واین پروژه بصورت مشارکتی یعنی 50 درصدازمحل اعتبارات استانی و50درصدمابقی به صورت متمرکزازمرکزحوزه های علمیه خواهران کشوربه این پروژه اختصاص پیداکرده است.

حضرت حجت الاسلام والمسلمین نماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه خرم آباد درادامه جلسه ضمن عرض تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری اباعبدالله الحسین علیه السلام  گفت:جلسه به مناسبت افتتاح مدرسه معصومیه خرم آبادتشکیل گردیده است وحضورتک تک شما بزرگواران نشان ازعلاقه مندی شما برای مسائل دینی وتعلیم وتربیت ومکتب اهل بیت می باشد،این مجلس بسیاروزین،باشکوه ومحترم می باشد.

امام جمعه خرم آباددرادامه افزود:حضورروحانیون،اساتیدگرانقدر،ائمه محترم جمعه،طلاب حوزه های علمیه،خواهران طلبه حوزه علمیه فاطمیه خرم آباد،استاندارعزیزومدیران کل واصحاب رسانه گویای این است که استان باتمام وجودبرای اعتلای اسلام وبرای ایجادپایگاه های دینی استقبال فراوانی دارد.

ایشان افزودند:درمکتب تشیع سرمایه های گرانقدری وجودداردکه اگربه این سرمایه ها توجه بشودبایستی گفت مکتب تشیع مکتب بالنده ای است که موردعلاقه بشریت بوده وحاکمیت برانسانها تنهاراه نجات مکتب اهل بیت می باشد،سرمایه های عظیمی که امروزدراختیارماست محبت به اهل بیت وخوداهل بیت سرمایه عظیمی هستندکه مادراختیارداریم.

حجت الاسلام میرعمادی گفت:درسایه انقلاب شکوهمنداسلامی یک حرکت عظیمی درکشوربوجودآمددرکنارحوزه های علمیه برادران حوزه های علمیه خواهران تاسیس شدبراساس نیازوضرورتی که احساس می شدوحوزه های علمیه خواهران باسرعت وشتاب فراوان گسترش پیداکردوامروزهمه جامعه متوجه نقش خواهران طلبه برای تقویت باورهای دینی درمیان اقشارجامعه به ویژه قشرعظیم بانوان برکسی پوشیده نیست چراکه بخش عظیم ونیمی ازجامعه رازنان تشکیل می دهندوحضورخواهران طلبه درحوزه های علمیه وتعلیم وتعلم آنان وماامروزشاهدزنان مجتهده،نویسنده،گوینده ومبلغه هستیم که درکشورنقش آفرینی می کنند.

حجت الاسلام والمسلمین میرعمادی گفت: درپایان بنده به نوبه خودم اززحمات اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان وازشخص مهندس اسدی پور تشکروقدردانی می کنم به دلیل اینکه حقیقتاًعنایت ویژه وتلاش وکوشش فراوانی راانجام دادوشبانه روزدرامرنظارت براین پروژه دقت داشتندوهمه ماراهم درساخت وهم درتجهیزنمودن این پروژه یاری نمودندهمچنین ازاستاندارمحترم،معاونت برنامه ریزی استان،پیمانکار،ومهندسین ناظرپروژه صمیمانه تقدیروتشکرمی کنم.

درادامه مراسم حضرت حجت السلام والمسلمین جمشیدی قائم مقام مرکزمدیریت حوزه های علمیه خواهران کشورگفت: تقارن افتتاح حوزه علمیه خواهران شهرستان خرم آبادراباماه محرم،ماه آزادگی ودلدادگی به فال نیک میگیریم.

ایشان افزودند:ماتنهایک موسسه آموزشی وپژوهشی نیستیم که محصول کارماسازندگی دربعضی ازعرصه های مادی باشدکه درجای خودش قابل تقدیرمی باشدکه براساس آیه شریفه جزءکسانی هستیم که اگرتوکل پیدابکنیم اقامه صلوات وزکات وحقوق وواجبات دینی وامربه معروف ونهی ازمنکر میکنیم.

قائم مقام حوزه های علمیه خواهران کشوردرادامه افزود:خواهران مادرحوزه های علمیه همچون برادران پرچمدارطریق انبیاء هستندوحوزه های علمیه سنگرهای مستحکم اسلام ناب ومعارف اهل بیت علیه السلام هستند وماطلبه ها ازروزی که وارداین میدان شدیم به حسب ظاهروانشاء الله به حسب باطن به سربازان ولی عصرعج ملقب شده ایم .

ایشان درادامه افزودند:رابطه حوزه های علمیه بانظام رابطه ناصحانه است یعنی همواره حامی اما حامی که درحفظ دستاوردهای نظام ودرحفظ مرزهای اعتقادی وارزشهایی که این نظام برای تحقق آن شکل گرفته است همواره ناصحانه ودلسوزانه حامی وپشتیبان خواهدبود،واین وظیفه دائمی حوزه های علمیه است ودرموردخواهران وبرادران هیچ فرقی نمی کند.

وی گفت: مادرهرمرحله ای که هستیم به همان اندازه ای که یادمیگیریم بایستی یادبدهیم،بایستی اثرگذارباشیم درشعاع پیرامون،درمحدوده ای که هستیم مسئله تحول به معنای اینکه حوزه های علمیه به روزوبه نیازپاسخگوبوده ورفع شبهات بکنندکه این مسئله بسیارمهم وضروری می باشد.

حجت السلام جمشیدی گفت: این استان حداقل ظرفیت 8حوزه علمیه راداردکه امیدواریم باکمک مسئولین استان وهم خیرین محلی باتامین زمین موردنیاز حوزه ها بتوانیم دراولین فرصت کلنگ مرکزتخصصی خواهران وبرادران رادراستان لرستان داشته باشیم وانشاءالله به زودی پروژه دیگری رادراستان افتتاح خواهیم کرد.

قائم  مقام حوزه های علمیه خواهران کشورافزود: خوشبختانه باحمایتهای دولت محترم نهم ودهم شخص آقای دکتراحمدی نژادکه بذل عنایت خاصی رابه حوزه های علمیه مخصوصاًحوزه های علمیه خواهران دارندازاین فرصت حداکثراستفاده رابکنیم وبااستقبال خوب درشهرخرم آبادمامی توانیم 4پروژه دیگررادرشهرستان خرم آباد شروع بکنیم.

وی درپایان گفت: اززحمات دکتردهمرده استاندارمحترم لرستان،مسئولین استان،مهندس اسدی پورمدیرکل محترم نوسازی مدارس لرستان،پیمانکارمحترم پروژه کمال تقدیروتشکررادارم.