پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٤ آبان ١٣٩٨
 
 

1- ارزيابي تجربه:( حد اكثر «16» امتياز و حد اكثر امتياز هر پروژه «4» امتياز) تاريخ عقد قراردادها بايستي در 5 سال منتهي به 88 باشد

2- حسن سابقه:( حد اكثر«34» امتياز—كيفيت كار« 20 »امتياز، به ازاء هر پروژه حد اكثر «5» امتياز – اجرا طبق برنامه زمان بندي «8 » امتياز، به ازاء هر پروژه حد اكثر «2»

 امتياز– كفايت كادر فني«6» امتياز، به ازاء هر پروژه حداكثر «5/1» امتياز)

رديف

پروژه

شماره و تاريخ قرارداد

مبلغ قرارداد

 به ميليون ريال

درصد تشابه نقشه و مشخصات پروژه با ساخت مدارس

امتياز تجربه

حسن سابقه

امتياز سابقه

مدت پيمان- تاريخ تحويل

درصدكيفيت اجرا

امتياز كيفيت اجرا

درصد اجرا طبق برنامه زمان بندي

امتياز اجرا

 طبق برنامه

درصد كفايت كادر فني در اجرا

امتياز كفايت كادر فني در اجرا

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           جمع امتياز تجربه

 

                                             جمع امتياز سابقه

 

*** قرارداد پروژه هاي ساير دستگاههاي اجرايي ضميمه گردد.( نيازي به ضميمه نمودن قراداد پروژه هاي اين اداره كل نمي باشد فقط درج شماره و تاريخ آنها كفايت ميكند)

***مدارك مربوط به حسن سابقه به صورت مجزا  براي هر پروژه از ساير دستگاههاي اجرايي و در خصوص كيفيت اجرا ، اجرا طبق برنامه زمان بندي و كفايت كادر فني به صورت درصدي بين 0 تا 100 ضميمه گردد.***درصدهاي

 مندرج در جدول فوق براي پروژه هاي ساخت مدارس توسط ناظرين اين اداره كل در منطقه اجراي هر پروژه. و براي ساير پروژه ها توسط دستگاهاي اجرايي مربوطه تكميل و مهرو امضاء گردد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

مهر و امضاء تكميل كننده

3- توان مالي: (حد اكثر 20 امتياز)

حد اكثرامتياز توان مالي معادل فقط يكي از مقادير زير(به دلخواه) و در خصوص قراردادهاي 5 سال گذشته محاسبه ميشود :

الف- پنجاه برابر ماليات متوسط سالانه مستند به گواهي اداره ماليات

ب- هفتادبرابر بيمه تامين اجتماعي قطعي يا علي الحساب پرداخت شده  مستند به گواهي سازمان تامين اجتماعي

ج- سه برابرصورت وضعيتهاي قطعي يا موقت مستند به گواهي  دستگاه اجرايي مربوطه ( در خصوص پروژه هاي اين اداره كل تاييد ناظر كافي است)

د- پنج برابر داراييهاي ثابت ، مستند به اظهار نامه مالياتي يا گواهي بيمه داراييها يا دفاتر قانوني

ه- تاييد اعتبار بانك يا موسسات مالي و اعتباري معتبر  تا سقف 7500 ميليون ريال مستند به تاييديه بانك

ماليات متوسط سالانه

امتياز  متوسط ماليات

بيمه پرداخت شده

امتياز بيمه پرداخت شده

صورت وضعيتها

امتياز صورت وضعيتها

داراييهاي ثابت

امتياز داراييهاي ثابت

تايد اعتبار بانكي

امتياز اعتبار بانكي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع امتياز

 

جمع امتياز

 

جمع امتياز

 

جمع امتياز

 

جمع امتياز

 

 

*** بالاترين عدد كسب شده از هر يك از جزءهاي اعلام شده فوق مبناي محاسبه ميباشد و در صورتي كه بالا ترين عدد محاسبه شده از مبلغ برآوردي در« بند ه » كمتر باشد امتياز مالي به تناسب كاهش مي يابد.

                                                                    امضاء ناظر

4- توان تجهيزاتي: (حد اكثر «15« امتياز)

 سند خريد يا اجاره ماشين آلات به شرح ذيل ضميمه گردد.

- بتونير                                                                              - ويبراتور

- سيلوي سيمان                                                                    - شات كريت

- موتور جوش                                                                     - موتور برق

- انواع قالب هاي بتن ريزي                                                     - شمع فلزي

- كمپكتور                                                                          - غلطك

- جرثقيل ثابت                                                                     - بالابر

- كاميون                                                                            - دو  نوع از ساير ماشين آلات به پيشنهاد پيمانكار

به ازاء سند اجاره  يا خريد هر يك از ماشين الات فوق يك امتياز تعلق مي گيرد. از هر نوع ماشين آلات فقط 1 مورد قابل قبول ميباشد.

جمع امتياز ماشين آلات:

 اسناد بايستي اصل يا با تاييد كار فرمايان طرح هاي عمراني مورد پيمان شما برابر با اصل شوند.

 

 

5- توان فني و برنامه ريزي: حد اكثر «15»امتياز شامل:

1-5-كفايت كاركنان كليدي« 8» امتياز و به ازاء هر مدرك مرتبط(ساختمان و تاسيسات)--،ليسانس و بالاتر« 3» امتياز-ديپلم و فوق ديپلم« 2 »امتياز گواهي كسب مهارت از سازمان فني و حرفه اي« 1» امتياز

مدرك تحصيلي  يا گواهينامه هاي كسب مهارت هيات مديره شركت با تاييد كارفرمايان پروژه هاي مذكور ضميمه گردد.

2-5-توان برنامه ريزي و كنترل پروژه«7» امتياز و به ازاء هر پروژه با مدارك كامل 5/3 امتياز

 قرارداد، صورتجلسه تحويل موقت و برنامه زمانبندي 2 فقره و نامه تمديد قرارداد(از آخرين قراردادهاي قيد شده در بند 1 كه كارفرماي آنها

 نوسازي مدارس باشد)با تاييد كارفر ضميمه گردد.

جمع امتياز توان فني و برنامه ريزي:

 

 


                                                                    امضاء ناظر

6- شركت كنندگان براي دريافت اسناد مناقصه بايستي حد اقل 90 امتياز از ارزيابي را كسب نموده باشند

7- تصويرگواهينامه تعيين صلاحيت معتبر سازمان مديريت و برنامه ريزي و تصوير آخرين آگهي تغييرات شركت را كه حد اقل تا پايان سال88

 اعتبار داشته باشد را ضميمه نماييد . بديهي است مدارك فاقد گواهينامه صلاحيت فاقد اعتبار ميباشند.

8- اسناد بايستي نسخه اصل باشند و فتوكپي برابر با اصل نشده غير قابل قبول است

9- مهلت  دريافت ،تكميل و تحويل اسناد از تاريخ اولين  چاپ آگهي به مدت 10 روز  ميباشد و مدارك دريافتي پس از اين تاريخ فاقد اعتبار

 ميباشند.

10-مداركي را كه ضميمه مينمايد و همچنين صفحات اين استعلا م بايستي توسط صاحبان مجاز امضاء مهر و امضاشوند مدارك فاقد مهر و

 امضاء مردود اعلام ميگردند. مدارك را داخل پاكت مناسب قرارداده مشخصات خود را روي آن بنويسيد و پاكت را مهر و لاك نماييد

11- اسناد و مدارك درخواست شده پيوست شود و اطلاعات صحيح و كامل باشد. لطفا" از ضميمه نمودن مدارك اضافه بر موارد فوق جدا"

 خودداري فرماييد.

12- پس از دريافت مدارك در موعد مقرر و بررسي و امتياز دهي نتيجه كتبا"  از طريق آدرسي كه در ذيل درج مينماييد به اطلاع شما خواهد رسيد.

13- در صورت استفاده از مدارك جعلي ،خلاف واقع و ... مشمول بند ت ماده 10 «آيين نامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات

 خواهيد شد.

آدرس:                                                                                        تلفن:

كد ملي مدير عامل :

كداقتصادي:

                                                                                                                                        مهر و امضاء پيمانكار