پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٦ مهر ١٣٩٨
 

تعداد مدارس وقف شده در منطقه 9آموزش وپرورش کم نیست وشاید به ده ها مورد برسد. در زیر به برخی از این مدارس اشاره کرده ایم.

_ ساخت و وقف دبيرستان پسرانه نظام‏ مافي و تکميل کلاس‏هاي آن در سال 1340، واقع در مهرآباد جنوبي خيابان تفرش غربي.

_ تأسيس و وقف مدرسه حرفه‏اي دخترانه به سال 1346 در مهرآباد جنوبي که در آن زمان خارج از حوزه مرکزي شهر قرار داشت و امروز با نام «مدرسه حرفه‏اي دخترانه نظام‏مافي» مورد استفاده قرار مي گيرد.

_ وقف آموزشگاه حرفه‏اي مخصوص ناشنوايان و لال‏ها، در زميني به مساحت 3هزار و31 متر مربع و اختصاص موقوفاتي به آن به شرط آنکه  در محل صرفاً آموزشگاه و يا آسايشگاه  ساخته شود که به سال 1347  در مهرآباد، آموزشگاه حرفه‏اي ساخته شد. در طول تمام سال‏هاي بعد هم تمامی امور مربوط به نقاشي، تعميرات، تکميل و تأسيس مستغلات جنبي اين مرکزهم به عهده «زهراسلطان»بود.

_ مدارس عاصمی ،طلاچیان ،سیدالشهدا(ع)،2 دانگ ازمدارس علامه مجلسی،17 شهریورو... توسط خیران وقف شده اند.

خیران انسانهایی وارسته

شاهین مالکی دانش آموز17ساله هنرستان نظام مافی است.اوازمعلمان خودشنیده مدرسه ای که درآن درس می خواندتوسط فردی خیربه نام نظام مافی ساخته شده .مالکی درباره افرادخیرمی گوید:«خیران اشخاصی بخشنده هستندهمواره آنهارادرذهنم افرادی مهربان وباگذشت تجسم می کنم زیرابه راحتی ازمال وثروت خودگذشته ودرراههای خیربه خصوص مدرسه سازی هزینه می کنند.این افرادبه فکرآینده همنوعان خودهستندچون گذشتن ازمال درراه آموزش علم کارهرکسی نیست.»این دانش آموزمدرسه نظام مافی دوست دارداطلاعاتبیشتری درباره خیران مدرسه ساز بداندومعتقداست:«افرادخیربخصوص خیران مدرسه سازبایدبه اهالی معرفی شونداین کارباعث تشویق کسانیکه بضاعت مالی دارندونمی دانندکجامی توانندهزینه کنندهم می شود.»


یادخیران درذهنهایمان

فائزه نوروزی یکی ازدانش آموزان پایه اول مدرسه راهنمایی نظام مافی ازطریق مسئولان مدرسه وخانواده اش متوجه خیرساز بودن مدرسه اش شده است.اوازاینکه دراین مدرسه درس می خواندخوشحال است ومی گوید:«کاش خیرمدرسه ام زنده بودتااوراازنزدیک می دیدم ومی گفتم که بزرگترین لطف وکمک رادرحق دانش آموزان کرده.مرحوم نظام مافی ودیگرخیران مدرسه ساز بداننداگرچه برخی ازدانش آموزان اینگونه مدارس نمی توانندآنهاراازنزدیک ببینندامایادشان همواره درذهنهایمان باقی است.»

فائزه دوست داردوقتی بزرگ شدراه خیران راادامه دهدومی گوید:«ازوقتی فهمیده ام خیران چه کارهای بزرگی می کنندتلاشم براین است تامن هم مانندآنهابه همنوعان خودکمک کنم اگرچه این کمک پس اندازچندماهه قلکم باشدچون معتقدم هیچ کارخیری نزدخداوندبدون پاداش نمی ماند.»