پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢ شهریور ١٣٩٨
 
 

مديركل نوسازي مدارس فارس

مدارس غيرفني در برابر زلزله مقاوم مي شود

 

با اجراي طرح شناسايي و مطالعات فني ، ارزيابي تفصيلي و انتخاب معيارهاي بهسازي و روشهاي مقاوم سازي ، مدارس غيرفني و فاقد استحكام استان فارس در برابر خطر زلزله مقاوم مي شوند .

به گزارش روابط عمومي نوسازي مدارس فارس

احمد دست نيان مديركل نوسازي مدارس فارس با اشاره به وجود 13 هزار كلاس درس غيرفني در سطح استان فارس كه حدود 30 درصد كل فضاهاي كلاسي اين استان را در بر مي گيرد خاطرنشان كرد ، كشور ما روي كمربند لرزه خير آلپ و هيماليا واقع شده و استان فارس نيز در كمربند فعال زاگرس كه از پتانسيل لرزه اي بالايي برخوردار است قرار گرفته كه اين مهم افزايش دقت فني در ساخت و سازهاي جديد و اهتمام به ايمن سازي ساختمانها به ويژه مراكز آموزشي موجود را كه آينده سازان ميهن اسلامي اوقات عمد ه اي از فر صت خود را در آن مي گذرانند ضرورت مي بخشد چرا كه مراكز پرجمعيت در هنگام بروز زلزله تلفات جاني زيادي را مي تواند بهمراه داشته باشد.

مديركل نوسازي مدارس فارس با اشاره به بازسازي و مقاوم سازي بيش از 3 هزار كلاس درس طي چهار سال اخير در اين استان و در دست اجرا بودن يك هزار كلاس درس ديگر در سال جاري براي
ايمن بخشي بيشتر افزود ، گرچه جلوگيري از خسارات نا شي از زلزله بطور كامل بعيد است اما با افزايش سطح اطلاعات ، آموزش همگاني ، ترويج فرهنگ ايمني و از طرفي شناسايي و مطالعه دقيق فني و اهتمام به مقاوم سازي اصولي ، ساختمانها ، تأسيسات زيربنايي و شريانهاي حياتي مي توان تا حد مطلوب تلفات و خسارات ناشي از حوادث غيرمترقبه را كاهش داد ، كه براي تحقق اين مهم همكاران فني نوسازي مدارس ، با انجام مطالعات فني ، ارزيابي تفصيلي و انتخاب معيارهاي بهسازي و تعيين روشهاي مقاوم سازي نسبت به شناسايي مدارس غيرفني و فاقد استحكام استان اقدام نموده اند كه انشاء ا... با تأمين اعتبارات مورد نياز كه بالغ بر 600 ميليارد تومان  تخمين زده مي شود در يك مدت زماني 5 ساله نسبت به ايمن سازي آنان در برابر هر گونه خطري كه سلامت دانش آموزان را به مخاطره مي اندازد اهتمام نمايند.

محسن نامداري