پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٩ شهریور ١٣٩٨
 

 

مدارس خیری بستک نمادمعماری ایرانی اسلامی هستند

محمدحسین ترابی زاده معاون فنی ونطارت سازمان نوساری مدارس کشوردربازدیدازمدارس خیری بستک اظهارداشت: مدارس خیری بستک نمادمعماری ایرانی اسلامی هستندوتمامی معیارهای معماری ایرانی اسلامی رادرمدارس خیری بستک شاهدهستیم.

معاون فنی ونظارت سازمان نوسازی مدارس کشوراضافه کرد:ازویژگی های خاص منطقه بستک حضورپررنگ خیرین مدرسه سازاست و درصدقابل توجهی ازمدارس بستک توسط نیکوکاران احداث شده است که این امر نشانگرتعامل خوب نوسازی مدارس ومجمع خیرین مدرسه سازاست که چنین میراث ماندگاری توسط نیکوکاران به یادگارگذاشته می شود.

 

ایشان دربازدیداز2مدرسه خیری بیان داشت:علاوه برشاخصه پایداری واستحکام مدارس خیری بستک ،ازنگاه معماری واقلیم منطقه کاملاباهم سازگاری دارندوجودبادگیرهاورواق هامتناسب بااقلیم منطقه بوده وترکیب رنگها شادی ونشاط قابل توجهی به مدارس داده است که دانش آموزان این مدارس مسیرآموزش رانسبت به سایر مدارس مطلوبترطی خواهندکرد.

ترابی زاده درادامه گفت:این دواثردرمسابقات معماری ایرانی اسلامی سال 89حائزرتبه شدندوبعنوان طرحهای برگزیده انتخاب شدندکه امروزشاهدچنین بنای ماندگاردربستک هستیم.

وی درپایان ضمن تشکرازحضوررئیس مجمع خیرین مدرسه سازدراین بازدیدگفت:درکناروظیفه ورسالتی که مادر بهسازی وضع موجودفضاهای آموزشی آسیب دیده اززلزله بستک داریم که بایدباتخصیص اعتبارآنراانجام دهیم امیدواریم خیرین مدرسه سازهمکاری خودرادرخصوص مدارس بستک ازمادریغ ننمایند.

منبع:روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان