پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنج شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٨
 

محرم وصفروقیام عاشورامملکت مارابیمه کرده است

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان:

 

حسن شریعت نژادمعاون سیاسی،امنیتی استانداری لرستان باحضوردرجمع کارکنان اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان درمراسم پرفیض زیارت عاشوراشرکت کرد.

معاون سیاسی،امنیتی استانداری لرستان گفت:فعالیت شماپرسنل نوسازی مدارس درامرمدرسه سازی چشمگیربوده که کسب رتبه های خوب درسطح کشوربیانگرهمین موضوع می باشدکه جاداردازاین زحمات شماقدردانی شود.

شریعت نژادازاعتبارات نوسازی مدارس به عنوان یک امانت الهی نام بردوافزود:باتوجه به اینکه این اعتبارات برای قشرنوآموزان،نوجوانان وجوانان می باشد بایستی سعی شودهمچون گذشته این اعتبارات درمسیرواقعی آن مصرف گرددالبته باعملکردخوبی که اداره کل نوسازی مدارس درسطح روستاها وشهرهای استان داشته حاکی ازاین است که این امربه خوبی دراین زمینه تحقق یافته است.

معاون سیساسی،امنیتی استانداری لرستان ازاین دوره به عنوان یکی ازبهترین دوره ها نام بردوگفت:بنابه فرموده امام راحل همین محرم وصفراست که اسلام رازنده نگه داشته است،که حقیقتاًهم همینطوراست.

وی گفت: فلسفه قیام امام حسین(ع) وبحث نهضت عاشوراومحرم وصفرنیازبه شعورواحساس داردونبایستی هیچکدام رافدای دیگری کردنه می شودمداحی راتعطیل کردونه فقط دراین خصوص فقط صرف مطالعه راداشته باشیم بلکه هردولازم وملزوم همدیگرهستند،تااون شعورواحساس وآن منطقی که درپشت قضیه عاشوراست همواره زنده نگه داشته شود.

وی اظهارداشت:امام حسین (ع)شهیدشدتاطریقه درست زندگی کردن رابه همگی مابیاموزد،درآنزمان اسلام بودومردم امورات مسلمانی خودازقبیل نماز،حج وغیره راانجام میدادندولی اسلامی ازنوع ابوسفیانی ومعاویه وانحراف مردم ازاسلام ناب محمدی (ص)واحساس خطر برای ازبین رفتن اسلام که همین امر زمینه سازبرپایی نهضت عاشوراشد.

حسن شریعت نژادافزود:درزمان قیام عاشورابعضی ازافرادباتوجه به اینکه ازجانبازان ویاران امام علی درجنگ صفین بودندولی متاسفانه به دلیل نداشتن بصیرت ودرک درست درزمان واقعه کربلادرکناردشمنان اهل بیت ودرمقابل امام حسین(ع) ویاران ایشان قرارگرفتند.

وی گفت:یکی ازبرکات عاشوراجنگ تحمیلی بودکه به کشورعزیزماتحمیل شدوفرزندان این مردم بخاطرشعوروعشقی که به امام حسین علیه السلام داشتندبه جبهه می رفتندوشهیدمی شدندوهمه این مسائل بخاطروجودبابرکت محرم وصفروقیام عاشوراست که مملکت مارابیمه کرده است.